Loading... Loading...

LABORATOŘE

Vývoj materiálů

Při úspěšném nasazení inovativních myšlenek do praxe hrají klíčovou roli použité materiály. Jejich výběr by neměl být založen na hodnotách několika vybraných materiálových konstant. Správná volba by se naopak měla opírat o znalosti fyzikálních jevů, které se požadovanými vlastnostmi skrývají. Pokud navíc žádný z dostupných materiálů potřebné vlastnosti neposkytuje, zůstává jedinou cestou materiálový vývoj podložený hlubokými znalostmi přírodních věd. V tomto ohledu nabízíme vědomosti pokrývající:

 • Tenké vrstvy (kovy, oxidy, nitridy, keramické a diamantové vrstvy)

 • Krystalické materiály (od orientovaných mono- a bi- krystalů až po jemnozrnné struktury)

 • Funkční materiály (slitiny s tvarovou pamětí, superelastické a kompozitní materiály)

 • Magnetické a supravodivé materiály

 • Pezoelektrické materiály

Chemická a strukturní analýza

Důvodů k provedení chemické nebo strukturní analýzy může být celá řada – od určování příčin zmetkovitosti či selhání dílů přes inovaci stávajícího produktu až po vývoj produktu nového. Ať už je důvod jakýkoli, měly by být potřebné zkoušky svěřeny zkušeným odborníkům, kteří mají přístup k odpovídajícímu a mnohdy velmi nákladnému vybavení. Mezi experimentální techniky, které můžeme nabídnout, patří:

 • Chemická analýza (povrchová, objemová, hloubkový profil)

 • Optická a elektronová mikroskopie (mikroskopie, fázová a prvková analýza při zvětšení)

 • Strukturní analýza (založena hlavně na rentgenové difrakci a elektronové mikroskopii)

 • Mechanické zkoušky

Optika a lasery

Díky rozsáhlým znalostem z oblasti optiky můžeme poskytnout ucelenou podporu při návrhu a realizaci optických aplikací. Tato může zahrnovat počáteční konzultace a návrhy, studie proveditelnosti, vývoj a konečnou realizaci optického systému. Díky vynikajícímu odbornému a přístrojovému zázemí můžeme rovněž zajistit:

 • Kompletní optickou charakterizaci (elipsometrie, spektroskopie, mikroskopie atd.)

 • Zakázkovou výrobu optických prvků a systémů