Loading... Loading...

VÝVOJ PRODUKTŮ

Technologie aditivní výroby nám propůjčuje velkou míru svobody.


Nakolik snadno je tato přidaná hodnota získána záleží především na výsledné aplikaci. Může jím být design pomocí topologické optimalizace, zvýšení výkonu pomocí funkčně orientovaného tvaru nebo zahrnutí vícenásobných funkcí do jednolité struktury.

 • Identifikace strategií výběru správných komponent v sériové výrobě pro re-design pomocí aditivní výroby
 • Pochopení a podpora změny paradigmatu směrem od výrobně orientované k funkčně orientované konstrukci
 • Zavádění nových technologií v konstrukci a při vývoji nových sériově vyráběných produktů

Členové vývojových týmů CARDAM jsou schopni zákazníka podpořit od prvních koncepčních návrhů až po design a přípravu prototypu nového resp. inovovaného produktu.
Využití AM nám umožňuje konstruovat bez hranic a navrhovat multifunkční součásti standardními technologiemi nevyrobitelné nebo nutně složené z více dílů. Snižování počtu dílů ve finálních sestavách výrazně napomáhá finanční efektivitě výroby a montáže.
Používané materiály v AM dosahují pevnostních charakteristik konvenčních materiálů běžně používaných ve strojírenské výrobě.
Pomocí metod topologické optimalizace jsme schopni navrhnout odpovídající design dílu, zvýšit efektivitu využití materiálu při splnění všech pevnostních požadavků na daný prvek. Výraznou přidanou hodnotou takto optimalizovaného dílu je jeho nízká váha a pevnost.

MATEMATICKÉ SIMULACE

Virtuální modely a matematické simulace jsou způsob jak vyvíjet nový produkt bez použití časově a finančně nákladných experimentů a nadbytečných prototypů. Výpočetní metody jsou dnes již tak pokročilé, že pomocí nich můžeme simulovat fyzikální děje od úrovně mikro struktury materiálu přes chování sestav konstrukčních celků až po simulace geofyzikálních a atmosférických jevů. Lze simulovat děje v plynech, kapalinách, pevných fázích i nestandartních skupenstvích (jako např. plazma). Lze simulovat chování struktur ve fyzikálních polích, při širokém rozsahu teplot, rychlosti dějů, atd. Nicméně hlavním přínosem virtuálních simulací je možnost optimalizace libovolných parametrů se zvolenou cílovou funkcí (životnost, pevnost, tuhost, vlastní frekvence, odvod tepla, energetická účinnost, spotřeba materiálu, cena…)
Výpočetní simulace ve společnost CARDAM zahrnují prakticky kompletní možnosti dnešních výpočetních metod. Orientace výpočtů odpovídá zaměření firmy, tedy vývoj nových produktů s fokusem na aplikaci aditivních technologií. Logicky tak nejužívanějšími jsou různé druhy optimalizací. Zejména pak topologická optimalizace.

Strategie výpočetních simulací ve společnosti CARDAM se opírá o několik základních pilířů:

 • Validace správnost výpočtů pomocí experimentálních metod a laboratorních měření ve spolupráci s Fyzikálním ústavem Akademie věd.
 • Užití vlastního otevřeného systému, který umožňuje užití prakticky libovolných specializovaných programů. Tento přístup umožňuje nenechat se omezovat slabými stránkami výpočetních produktů, ale využít jejich nejlepších vlastností.
 • Sestavení jednotlivých kroků simulací do obecnějších struktur (sítí), na rozdíl od nejužívanějších sekvenčních postupů. Těmito postupy lze eliminovat problém užití sekvenčních analýz, kdy nejslabší článek (analýza) snižuje úroveň celého výpočetního řetězce.
 • Simulace aditivních technologií umožňují zahrnout do optimalizačních postupů reálné vlastnosti vyrobených dílů a zejména minimalizovat cenu těchto dílů.

Výpočetní simulace ve společnosti CARDAM, jsou stále se velmi dynamicky rozvíjenou částí a to především díky úzké spolupráci s neziskovými výzkumnými pracovišti.

VÝVOJ POKROČILÝCH STRUKTURNÍCH MATERIÁLŮ

Hlavními překážkami při zvyšování užitných hodnot produktů jsou omezující vlastnosti konvenčních materiálů, užití tradičních návrhářských postupů a výroba pomocí zaběhnutých technologií. K překonání těchto mezí je proto zapotřebí zevrubných znalostí materiálového inženýrství, zapojení matematických simulací a topologické optimalizace a využití prostředků aditivní výroby. Není náhodou, že se tyto schopnosti a technologie snoubí právě v CARDAMu.

Pro vaše aplikace tak nabízíme materiály zahrnující:

 • Odlehčené materiály s vnitřní strukturou (pravidelná, topologicky optimalizovaná atd.)
 • Materiály s cílenou anizotropií
 • Materiály pohlcující rázy
 • Kompozity

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

Neustále se zvyšující požadavky na zabezpečení před zneužitím neoprávněným uživatelem vyžadují nasazení nejnovějších výzkumně-vývojových poznatků. Úzké sepětí CARDAMu s akademickou obcí zaručuje nejvyšší míru odbornosti a přináší účinná řešení těchto bezpečnostních výzev.
CARDAM předkládá nejmodernější řešení, díky kterým dosahujeme vysoké úrovně rozpoznání a autorizace oprávněného uživatele a zamezujeme zneužití zařízení pomocí následujících elektromechanických mechanismů:

 • Biometrika
 • Zabezpečení heslem nebo PIN kódem
 • RFID, NFC identifikace
 • Dálkové ovládání

Spojení klasických engineeringových metod s aplikovanou vědou a výzkumem, jehož nositeli jsou akademické obce a instituce, nám zajišťuje výjimečnou pozici při řešení i těch nejnáročnějších požadavků. Díky schopnosti využití veřejných fondů a grantů je CARDAM silným partnerem pro zajištění financování vašich výzkumně-vývojových potřeb.
Tým CARDAM se spolupodílí na vývoji biometrických aplikací pro zákazníky např. z oblasti zbrojního průmyslu, kde je kladen velký důraz na spolehlivost, ergonomii a mechatronické aspekty. Mezi další oblasti, kde se CARDAM spolupodílí na využití progresivních technologií, patří např. rychle se rozvíjející segment telemedicíny, ve které hledáme výhody plynoucí ze zapojení monitoringu zdravotního stavu personálu v terénu, ať už z řad vojenských a bezpečnostních misí nebo záchranných složek.