Loading... Loading...

CARDAM byl založen v roce 2016 třemi subjekty, dvou z průmyslového prostředí (České zbrojovky a.s. a slévárny Beneš a lát) a jednoho z akademické sféry (Fyzikální ústav Akademie věd České republiky).

CARDAM je unikátní výzkumně-vývojové pracoviště, které se zaměřuje na výzkum, vývoj a výrobu v oblasti aditivních technologií, pokročilých matematických výpočtů a simulací, digitalizace a návrhu nových produktů. Snažíme se propojovat akademickou půdu a průmyslové podniky a aplikujeme výzkum do průmyslu.

Klíčovou motivací pro zakladatele z průmyslu je naplnění dlouhodobých potřeb pro vytvoření společného pracoviště s akademickým prostředím. Inovativní platforma spolupráce přispěje k vytvoření budoucího produktového portfolia a nového výrobního procesu a umožní dynamický přechod na technologie aditivního designu a výroby v ČR.

Nachází se ve středných Čechách v STAR regionu se silným potenciálem. Vědecko-technologické propojení výzkumných organizací, firem a institucí.

CARDAM bude dlouhodobě podporovat inovační činnosti a technologický rozvoj společnosti na základě integračního procesu spolupráce s českými a mezinárodními strukturami. Inovace a technologický rozvoj budou dále realizovány za přispění významných asociací a institutů České republiky a evropských organizačních struktur a projektů pro aditivní design a výrobu.

Důležitý článek CARDAMU reprezentuje technologický partner, který se zabývá jak technologickým vývojem procesu aditivní výroby, tak i vývojem a výrobou strojů, které tento výrobní proces umožňují. V Evropě v současné době působí omezený počet významných firem tohoto charakteru, které pokrývají stěžejní průmyslové oblasti a se kterými jsou zakladatelé společnosti dlouhodobě v kontaktu.

 

PROGRAM COMPLIANCE

Poslání centra

Hlavním cílem Národního centra kompetence MATCA (z angl. Materials, Advanced Technologies, Coatings and their Applications) je řešit technologické výzvy dnešní společnosti s pomocí nejnovějších znalostí a prostředků z akademické sféry. Za tímto účelem se v konsorciu NCK MATCA sdružilo jedenáct akademických a osm komerčních subjektů, jejichž společná iniciativa je podpořena Technologickou agenturou České republiky (TA ČR) v rámci programu Národní centra kompetence.

Centrum se zaměřuje na rozvoj tří strategických oblastí: aditivních, plazmatických a laserových technologií. K tomu přirozeně patří i rozvoj přidružených témat jako jsou materiálový výzkum, numerické simulace či digitalizace. Kromě přenosu technologií a znalostí do praxe se NCK MATCA podílí i na vzdělávání, popularizaci, pořádání odborných konferencí a dalších aktivitách.

Řešení technologických problémů a vývoj inovací probíhá formou dílčích projektů v reakci na poptávku z průmyslu zevnitř i zvnějšku Centra. O tom, které téma bude rozvíjeno formou dílčího projektu, rozhoduje devítičlenná Rada, stejně tak, jako rozhoduje o celkovém směrování Centra.

Dílčí projekty mohou být realizovány pouze institucemi, které jsou členy konsorcia NCK MATCA, nicméně konečným uživatelem těchto výstupů může být i jakýkoli subjekt mimo Centrum. Řešení těchto projektů je finančně podpořeno TA ČR.

Mezi hlavní aktivity NCK MATCA patří rozvoj tří hlavních technologií, jejíchž zvládnutí bude z ekonomického i bezpečnostního hlediska nabývat strategického významu:

  • Aditivní technologie (3D tisk)
  • Plazmatické technologie
  • Lasery a optika

Současně dochází v Centru i k rozvoji a propojování návazných témat a to jak tradičních, tak těch, která postupně začínají nabývat na důležitosti:

  • Materiálový výzkum
  • Počítačové simulace
  • Analytické metody
  • Digitalizace

 

 

 

 

Více o aktivitách NCK MATCA

Brain4industry

,,Podporujeme vědu a průmysl, tradice a inovace, lidé a technologie, v jeden fungující ekosystém“

Rychlý vývoj digitálních technologií vytváří bariéry malým a středním podnikům v jejich přijetí a integraci do procesů. DIH-B4I byl vytvořen jako podpůrný nástroj pro posílení konkurenceschopnosti firem skrze zavádění digitalizace, nových technologií a umělé inteligence do obchodních nebo výrobních procesů. Služby B4I jsou orientovány především na malé a střední podniky.

DIH je tak jedinečným doplňkem aktivit, které již FZÚ v rámci dlouhodobé spolupráce realizuje. FZÚ je hlavním koordinátorem, partnery jsou CARDAM, Ústav termomechaniky a STAR Research and Innovation Cluster.

Našim klientům poskytujeme institucionální, znalostní a infrastrukturní podporu, nabídku služeb z pohledu digitalizace, inovací a nových technologií. Vše na jednom místě.

Více o aktivitách B4I